2012 miras kanunu 2012 son kanuna göre Miras paylaşımı

Miras paylaşımıyla ilgili birçok değişken, varislerin sahip oldukları hakları büyük oranda etkiliyor. Türk Medeni Kanunu’na göre miras paylaşımı hakkında merak edilen tüm konuları anlatan Avukat Tuğba Balkan, kanunun son halinden önemli bilgiler sundu.

Para ile ölçülebilen hak ve borçlardan oluşan mal varlığı, kişinin ölümüyle birlikte “tereke” adını alır ve ölümle birlikte mirasın intikali ve ne şekilde paylaşılacağı sorunu gündeme gelir.

Kişi hayattayken mal varlığı içerisinde bulunan tüm haklar intikale konu olmaz. Örneğin; intifa hakkı, sükna hakkı ve nafaka alacakları gibi haklar kişinin ölümüyle kendiliğinden sona ereceğinden, mirasçılara geçmez. Ayrıca miras bırakan hayattayken ileri sürmemişse, manevi tazminat alacağı da mirasçılara intikal etmez.

Hak Arayışında Sadece Vasiyetname Yeterli Değil

Türk Medeni Kanunu mirasın geçişi konusunda “külli halefiyet prensibi”ni kabul etmiştir. Yani tereke bir bütün halinde, alacak ve borçlarla beraber, miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden yasal ve atanmış mirasçılara geçer. Fakat “vasiyet alacaklısı” olarak tabir ettiğimiz kişiler açısından külli halefiyet prensibi geçerli değildir. Örneğin; miras bırakan ölmeden önce yaptığı vasiyetname ile iki evinden birini hizmetçisine bırakmıştır. Hizmetçi ev sahibesinin ölümüyle kendiliğinden bu evin maliki konumuna gelmez. Onun yalnızca ev sahibesinin mirasçılarından bu evi talep etme hakkı vardır. Ayrıca söz konusu evle ilgili olanlar hariç miras bırakanın tereke borçlarından da sorumlu değildir.

Kimler Kanuni Mirasçı Olabiliyor?

Yasal mirasçılar, bu sıfatlarını doğrudan kanundan alan kimselerdir. Bir kısım kan hısımları, evlatlık ve sağ kalan eş, miras bırakanın ölümü anında hayatta olmak ve mirastan yoksunluğu gerektirecek konumda olmamak şartıyla kanuni mirasçılardır. Medeni Kanun’a göre mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçer ve devlet külli halef olmasına rağmen ölenin borçlarından yalnızca tereke malları değerince sorumludur.

Medeni Kanun, kan hısmı mirasçıların belirlenmesinde “Zümre Sistemi”ni benimsemiştir. Zümre sisteminde sıralama birinci, ikinci ve üçüncü zümre şeklindedir. Yani bir önceki zümrede mirasçı varsa bu durum sonraki zümredekilerin mirastan pay almasını engeller. Örneğin; ölen Ali’nin oğlu hayatta ise Ali’nin hayatta olan anne babası mirasçı olamazlar veya Ali’nin öldüğü sırada anne, babası ve torununun oğlu hayatta olsun. Bu durumda tüm mal varlığı torununun oğluna kalır ve anne-babası mirastan pay alamazlar. Buna göre birinci zümre miras bırakanın altsoyu, yani çocukları, torunları, torun çocukları şeklinde devam eder.

İkinci zümre miras bırakanın ana-babası ile bunların altsoyundan (kardeşleri, kardeş çocukları, kardeş torunları) oluşur. Bunların mirastan pay alabilmesi için birinci zümreden mirasçı olmaması şarttır. Üçüncü zümre miras bırakanın büyükanne-büyükbabaları ile bunların altsoyundan (babanın babası, babanın annesi, annenin annesi, annenin babası, dayı, teyze, amca, hala) oluşur.

Çocuklar Arası Hiçbir Ayrım Olamaz

Miras bırakanın çocukları arasındaki mal paylaşımı cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın eşittir. Ayrıca 4721 sayılı yeni Medeni Kanun sahih nesepli- gayri sahih nesepli soy ayrımını kaldırarak evlilik dışı doğan çocukların aleyhine olan eşitsizliği ortadan kaldırmıştır. Örneğin, vefat eden Ali’nin sadece bir oğlu, bir kızı ve kendi ölümünden uzun zaman önce ölen oğlunun çocuğu (Ali’nin torunu) hayattadır. Miras, 1/3, 1/3, 1/3 şeklinde kızına, oğluna ve bir toruna bölüştürülür. Yani ölen oğlun yerini onun oğlu (alt soyu) alır. Peki, Ali’nin bir kızı, bir oğlu ve torunuyla birlikte eşi de hayatta olsa idi paylaşım nasıl olacaktı? Medeni kanun, eşin birinci zümre ile mirasçılığında terekenin 1/4′ inin sağ kalan eşe, 3/4′ ünün ise alt soyuna kalacağını düzenlemiştir. Yani tereke alt soya düşen 3/4 pay da 3 eşit parçaya ayrılacak; 3/12 bir oğla, 3/12 diğer oğla, 3/12 ise önceden vefat etmiş olan oğlun çocuğuna (toruna) kalacaktır.

Alt Soylar ve Miras Paylaşımı

İkinci zümre miras bırakanın ana-babası ile bunların alt soyundan ( kardeşleri, kardeş çocukları, kardeş torunları) oluşur. Bunların mirastan pay alabilmesi için birinci zümreden mirasçı olmaması şarttır. Burada tereke anne ve babaya 1/2, 1/2 şeklinde ikiye bölünür. Anne- babadan biri vefat etmişse onun payı alt soya, yani kardeşe; eğer kardeş de ölmüşse onun yerini varsa kardeşin alt soyu olan yeğenler alır.

Örneğin; Ali vefat etmiş ve geride mirasçı olarak sadece annesi, iki kız kardeşi ve Ali’den önce ölmüş olan erkek kardeşinin kızı kalmıştır. Bu durumda annesi 1/2 pay alacak, babasına düşen 1/2 pay ise babası hayatta olmadığı için onun yerini alan kız kardeşlerine ve önceden ölen erkek kardeşinin kızına eşit olarak bölüştürülecektir. Bu arada şayet baba da hayatta olsaydı kardeşlere miras kalmayacaktı. Aynı kişilerle birlikte çocuğu olmayan Ali vefat ettiğinde, evli ve eşi hayatta olsaydı, paylaşım şöyle olacaktı: Medeni Kanun anne-baba zümresiyle beraber mirasçı olan eşin miras payının, terekenin yarısı olacağını düzenlediğinden Ali’nin eşi mirasın yarısını alacak, diğer yarısı anne ve kardeşlere kalacaktır. Neticede eş 1/2, anne 1/4, kardeşler ve yeğen 1/12 şer pay alacaklardır. Bu arada önemle belirtmek gerekir ki, Ali’nin baba bir anne ayrı kardeşi olsaydı o da Ali’nin önceden ölmüş olan babasının yerine geçerek diğer kardeşlerle eşit pay alacaktı.

Büyükanne ve Büyükbabaların Mirası

Üçüncü zümre miras bırakanın büyükanne-büyükbabaları ile bunların alt soyundan (babanın babası, babanın annesi, annenin annesi, annenin babası, dayı, teyze, amca, hala ve alt soyları) oluşur. Eğer miras bırakanın geride çocuğu, torunu şeklinde devam eden alt soyu ve anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları şeklinde de devam eden zümrede de mirasçısı yoksa, büyükanne ve büyükbabadan olan bu zümredekiler mirasçı olurlar.

Miras önce anne tarafından olan büyükanne-büyükbabaya 1/2, baba tarafından olan büyükanne-büyükbabaya 1/2 şeklinde yarı yarıya bölüştürülür. Örneğin; Ali öldüğünde geride sadece babaannesi, halası, amcasının kızı, anneannesi, anne tarafından dedesi (annesinin babası) ve dayısı, hayatta; fakat baba tarafından dedesi(babasının babası) ve kızı hayatta olan amcası kendinden önce vefat etmiş olsun. Miras paylaşımı şöyle olur: Babaanne 1/4, anneanne 1/4, annenin babası 1/4 pay alır.

Ali vefat ettiğinde hayatta olmayan babanın babasının 1/4 payı hala ve ölen amcanın kızına bölüştürülür.(hala 1/8, amca kızı 1/8), dayının ise bu durumda mirasçı sıfatı yoktur. Eğer aynı durumda Ali evli ve öldüğünde eşi hayatta olsa idi, Medeni Kanun terekenin 3/4 ‘ünün eşe, 1/4’ünün üçüncü zümreye kalacağını düzenlediği için üçüncü zümreye 1/4 pay yukarıdaki şekilde bölüştürülecekti. Ama önemle belirtmek gerekir ki, yeni Medeni Kanun’a göre sağ kalan eş varsa, büyükanne ve büyükbabalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer. Yani Ali’nin eşi hayatta iken amcasının kızı mirasçı olamaz, babasının babasına isabet eden 1/4 lük pay yalnızca halanın olur. Eğer Ali’nin baba tarafından mirasçısı olmayıp sadece anne tarafından dede ve ananesi hayatta olsa idi terekeden 1/4 pay onların, 3/4 pay eşin olacaktı.

Saklı Pay Sahibi Mirasçılar

Yasal mirasçıların bir kısmı miras bırakanın vefatından önce yaptığı tasarruflara karşı kanun tarafından özel olarak korunmuştur. Kanunun koruduğu bu paylara “saklı pay”, korunan miras payına sahip mirasçılara ise “saklı pay sahibi mirasçılar” denir.

Saklı pay sahibi mirasçılar alt soy, ana- baba ve sağ kalan eştir. Medeni Kanun’ da 10.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır. Alt soyun saklı payı kanuni miras payının yarısı, ana-babanın saklı payı her biri için kanuni miras payının 1/4 ‘idir. Eşin saklı payı ise tek mirasçı olup tüm mirasın ona kalması durumunda terekenin 3/4 ‘ü, birinci zümreyle mirasçı olursa yasal miras payının aynısı yani 1/4, miras bırakanın ana-babasıyla birlikte mirasçı olursa yine kanuni miras payının aynısı, yani 1/2’dir. Sağ kalan eş üçüncü zümre ile mirasçı olursa saklı payı, kanuni miras payının 3/4’ü, yani 9/16 olur.

Miras bırakanın tasarrufu yüzünden saklı payını elde edemeyen mirasçı, bu tasarruftan yararlanan kişi veya kişilere karşı miras bırakanın ölümünden sonra, yasal süresinde, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde tenkis davası açabilir.

2012 miras kanunu 2012 son kanuna göre Miras paylaşımı Kategoriler: Genel 2012 miras kanunu 2012 son kanuna göre Miras paylaşımı  Etiketler: , , ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz. Yorum yap trackback .
86 yorum var
 1. miras dedi ki:

  slm tuba balkan bayan size mirasla ilgili bazi bilgi almak istiyorum benim annem babam vefat ettiler annem5 yil oldu babam bir sene olacak size sorum su biz 4 kardes ten 2 erke kardes kaldik ikimizde erkekkiz bir kiz kardesim birde ablamiz vardi onlar ikiside vefat ettiler 2 ci ölen kardesim 4 aylik vefat etti onun arkasinda birakti yok yani yanliz ablam min var ama tabi ablamda öldü ondan bir kizi kaldi simdi sorum su babamin yapti mallar sonrada oldu yani ablam öldükten sonra acaba yani babamin annemin kizindan olma torunu mirasa girermi bunu bana enkisa zamanda bilgilendirirseniz sevinirim simdi den tsk eder islerinizde basarilar diler engüzel siznle olsun

 2. Hikmet Haksöz dedi ki:

  Çocuğumuz yok.İki ağabeyim var.Erkek öldüğünde eşin ve kardeşlerin payları ne kadardır? Lütfen bildiriniz.

  • Av.Tugba Balkan dedi ki:

   Malvarliginin edinilme tarihi önemli degildir.Murisin vefati tarihinde sahip oldugu malvarligi dikkate alinacaktir. Torun da altsoy olarak mirasci olur.

  • Av.Tugba Balkan dedi ki:

   Hikmet Bey, tereke ikiye bölünecek, eşiniz 1/2,anne babaniz hayatta degil ise kardeşleriniz de 1/4’er pay alacaklardir.

 3. serdar dedi ki:

  torun baba veya annenin yerine ayı derecede mşrasa girer

 4. Rahmi dedi ki:

  Merhaba. Halam vefat etti ama eşi sağ, yalnız bu mallar dedemden kalan mallar yani bu güne kadar kazanılmış bir mal değildir. Eniştem bu mülklerin ne kadarına sahip olmaktadır? Bu mülklerden gelen gelirlerin yani paranın hepsi eniştemin üzerinde fakat kendisi bu güne kadar hiç çalışmamış bu mallardan gelen gelirle geçimini sağlamıştır.Çocukları hiç olmamıştır. Biz ne kadarına sahip oluruz? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler

  • Av.Tugba Balkan dedi ki:

   Öncelikle vefat eden dedenizin malvarligi babaniz ve kardesler ve hayatta ise dedenizin esi arasinda paylasilacaktir. Sorunuzu saglikli cevaplayabilmem icin halanizin vefati tarihinde hayatta olan tum kanuni mirascilari ve halanizin dedenin vefatindan sonra mi once mi vefat ettigini belirtmeniz gerekmekte.

 5. ahmet dedi ki:

  dedem annem babam öldü babaannem ablam ve ben varım
  babaannemin 2 evi var babam ise mahkeme kararıyla öz oglum olarak kütügü geçti yani babam evlatlık alındı…
  babaannem vefat ederse torunlarınamı düşecek evler

 6. ceyda dedi ki:

  slm.biz 5 kardeşiz.3 kız 2 erkek.babamız vefat etti.miras paylaşımı konusunda problem yaşıyoruz.kardeşler arası haksızlık yapılıyor.bu durumda babamın mirası annem yaşadığı için doğrudan onamı geçer.yoksa 5 kardeş + 1 eş olarak 6 paya mı bölünür.haksız paylaşıma kardeşlerden sadece biri itiraz edip dava açsa kazanabilir mi?**

 7. nezibrahim@hotmail.com dedi ki:

  biz beş kardeşiz annem öldükten sonra babam ikinciye evlendi.evliyken vefat etti. kalan miras ne şekilde pay edilir

 8. TEKİN dedi ki:

  iyi günler annemin eski eşinin aldığı ver vardı eski eşi evi ennemin üzerine yapmışannemde dayıma 30 yıl önce vekalet vermiş üzerine sen al diye dayımda almamış.vekaletin süresi dolmuş.annemin yeni eşinin,eski kocasından olan çocuklarının ve yeni kocasından olan çocukların hakkı varmıdır.ayrıca eski eşinin kocaları satışa yanaşmamaktadırlar.ne yapabilirim

  ben yeni eşi olarak ne yapabilirim.

 9. seref dedi ki:

  babannemin tarlası kaldı bütün torunlar alıyor babannemin gelinleri de torunlarla aynı mı alır? yoksa farklı mıalır?amcalarım yaşamıyor
  ..

 10. nermin dedi ki:

  MERHABA BANA VE DİĞER KARDEŞİME DİĞER 2 KARDEŞİM İRZALİYE ŞUUR DAVASI AÇTILAR DAHA SONRA BİZE DAVAMIZI GERİ ÇEKELİM FAKAT BİR PROTOKOL İMZALAMA ŞARTI KOŞTULAR BİZE BİZ İKİ KARDEŞ TE BU ŞEKİLDE MİRASIN SATIŞINI İSTEMİYORUZ NE GİBİ ŞARTLAR BİZİM MENFATİMİZE OLUR TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA.

 11. ali rıza kaymaz dedi ki:

  merhaba Tugba Hanım. Ağabeyimle benim ortak tapulu bir arsamız var. Babamızdan miras kalma. Ağabayim kendi hissesini başkasına satmak istiyor. satması yasal mı? bana hiç sormadan satar ve bende dava açarsam bir hak elde edebilir miyim? teşekkürler…

 12. erdal dedi ki:

  merhaba ben bir araba aldım parasını ödedim uzakta oldugum için ruhsatı babam üzerine aldı şimdi arabayı ver diyorum ölmeden asla olmaz diyor ben şimdi ne yapmalıyım bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim

 13. erdal eren dedi ki:

  öncelikle merhaba tuğba hanım verdiğiniz bilgiler için teşekkürler benim bi konu hakkındfa görüş alacaktım sizden annemin babaanesinde kalan bir miras bu önce dedeme ve yani anemin babası birde annemin amcasına kalıyor şimdi onlar hayatta olmadığı için çocuklarına kalıyor yani annem ve amcasının çocuklarına bu kalan annem ve dayım annemin kardeşi bana vekalat verdi arsayı satma bölme gibi işemleri yürütebilmem için ben bu arsadan annem ve dayıma düşen hakları almam için ne yapmam gerek haklarına düşen arsa payını veya parasını alabilirmiyim karşı taraf yani annemin amca çocukları arsanın üzerinde iş yeri ve evleri var pek bölmeye ve satın almaya yaklaşmıyolar ilginize şimdiden teşekkür.

 14. Şerafettin dedi ki:

  Merhaba
  Kız kardeşim 40 yaşında 20.12.2012 tarihinde vefat etti.Onun adına kayıtlı olan 1 ev ve Bankada bir miktar para bulunmakta.Babamız ise hala sağdır.Bizde 4 kardeşiz.Bu ev ve para;4 kardeş arasında mı paylaşılır yoksa babamıza mı kalır? yada baba da bu paylaşıma ortak olurmu? Paylama ne şekilde olur? Yanıtlarınızı bekliyorum.Saygılarımla…

 15. öner dedi ki:

  merhaba benim annemin teyzesi bana mirasini birakmiş ama ben hiç tanimiyorum bu mirasi alirsam borçu varsa benden talep edebilirlermi şimdiden teşekkür ederim..

 16. Fatma dedi ki:

  Merhaba annemler 6 kardeş dedem ve anneannem vefat ettiler. Annem dedemden kalan bu evi satın almak istiyor fakat kardeşlerinden biri hakkını anneme devretmek istemiyor. Diğer kardeşler sorun çıkarmadığı sürece annem evi her halükarda satın alabilir mi? Şimdiden teşekkür ediyorum.

 17. dilek dedi ki:

  meraba benım babam vefat ettı ve onun uzerıne olan bır ev kaldı.veraset kanununa gore 20 ye bolunup 5 pay annemın dıger kalan 3 payda kardeslerımle benım.fakat benım bılmak ıstedıgım bu evın yasal olarak eşlik hakkı olarak annemın gerı kalan yarısı babamın olmuyomu ve gerı kalan paydanda annemın hakkı olmuyomu.biz bu evın tamamınımı veraset kanununa goremı dagıtcaz yoksa dıger yarısınımı veraset kanununa goremı bolcez???

 18. polat dedi ki:

  merhaba
  Babamin tarlası vardi 2007de başkasina sattı. Ve şimdi ben bu tarlayı o sattığı kişiden satın alsam üvey kardeşlerim mahkemeye verirse tarlada hakları olur mu.

  • mustafa dedi ki:

   alamazlar ama elbet bu bir oyun olduğunu cümle alem bilir. Başka tarmı mı kalmadı diye.

 19. mustafa dedi ki:

  mustafa, babam onyılı aşkın oldu bana bir dayire bir de dükkan verdi babam vevat eti kardeşler bu maları benden alabilirlermi

 20. Davut dedi ki:

  Miras paylaşımında anne ile çocuklar arasında fark var mi yani anne mirastan daha fazla pay alır mi

  • mustafa dedi ki:

   sevgili abim veya kardeşim benimde başımda aynı durum var sayılır.
   kayın babam hemen hemen tüm malını tek oğluna verdi.
   Bu hakmı kendine sorarsan cevbını bulabilirsin.
   Gözlü mal baban öldü. elbet sıra ile ister 80 sene yaşa ister 150 sene insan ömrü elbet bir gün son.
   Sana ben soramam ama diğer hak sahipleri sana sorarlar ise ne cevap vereceksin. Dünya malı dünyada kaldı 4-5 metre kefen den baş ka ne götüren var. Hakkını helal et.

 21. Davut dedi ki:

  Köy senedinin zaman aşım süresi var mi

 22. hamide Sevim dedi ki:

  babamda kalan mallari paylasamiyorlar,kiz kardesim esinin korkusundan vekaleti kardesime vermedi onun yuzunden bekliyoruz abim rahatsiz bir an paylastirmak istiyor ne yapabiliriz?

 23. kiraz73 dedi ki:

  merhaba eşim in anne ve babası 2 kızları ve 1 erkek çocukları var.
  kızları evlat yerine koymadan erkek çocuğa tüm 30 senelik öğretmenlik hayatında kazancını ve köyden tarla satıp dükkan açıldı sonrasında emekli maaşı kesiliyor diye erkek çocuğa verildi. bu durum noterden yapıldı ancak kızlara sorulmadan. şimdide 3 çocuğa sözlü vaat edilen arsa satılığ erkek çocuğa ev alındı. bu durumda damatlar olarak bizler hiçe sayıldık. bunda kızların rızası yok ise ne gibi hak aramamız gerekir. Erkek 6 ay kadar önce evlendi şimdi gelin mirasın yarısına konar. kız çocuklarını da evlat yerine saymadan erkek çocuğuna tüm haklarını verir durumda bizler ne yapabiliriz.
  geriye dönük dükkan örneğin 5-6 sene kadar oldu ne hakkımız olabilir. Ortada huzuru bozmadan. saygılar.

 24. ozkan dedi ki:

  merhaba
  biz annem ve sekiz kardesiz babamdan kalan bir ev var onu iki kardesim almak istiyor yurt disinda yasadigimiz icin vekalet vermemis gerekiyor nasil bir vekalet hazirlatmamiz gerek yardimci olabilirseniz sevinirim

 25. deniz dedi ki:

  annem vefat ettikten sonra babam evlendi ve bu eşinden çocuğu yok bu eşin babamın ölümü halinde alacağı hak nedir ve babamın oturduğu ev annemi üzerineydi yeni eş o eve de mirasçı olabiliyor mu edinilmiş malların yarısı önceden kazanılmış mallarında 4/1 i olarak mı alacak teşekkürler

 26. serdar dedi ki:

  merhabe ben kayserıden serdar bızım basımıza eskıden annanemın yapmıs oldugu bır evlılık ten kaynaklanan babalık davası cıktı anlamadık eskı esı oldugunde annanem evlı ımıs daha sonra baska bırıyle dedem le evlenmıs bu olumden annaneme mıras kalmıs eskı esının babasından kalan mıras eskı esının annesı evladından sonra olmus anneden mıras alamıyormuyuz

 27. Asuman göçmen dedi ki:

  İyi günler yardımınıza ihtiyacım varbabam babam annem 1980 yılında vefat etti .babam 2001yilında evlendi 2005 yılında vefat etti.son 2 seneside şiddetli geçimsizlikle geçti boşanmak istiyordu. Bununla ilgili canlı ahitlerimizde var babamın ölümündn sonra malpaylaşımıyla ilgili bizimle hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmadı 8 senedir mahkemedeyiz geçtiğimiz mart ayında vefat etti. Şimdide 4 çocuğu var onlarla uğraşıyoruz . Anneleri babamızla evlendiğinde en küçük çocuğu 46 aşındaydı hepsininde durumları iyi hepsinin maaşları sosyal güvenceleri var anneleri babamla evlendikten sonra babamın edindiği hiç bir mal arlığı yok tesbit edilir . Benim annemin üzerine oan mallardan bile alacaklarmış bu çok büyük adaletsizlik . Anneleri tamamda çocuklarınınbu durumla ne aajaarı var . Buarada biz 5 kardeşiz 2 kardeşimiz bakıma muhtaç ablam tıp fakültesinde okurken 21 yaşında rahatsızlandışizofren hastası bakıma muhtaç şu anda 57 yaşında diğer kız kardeşim doğuştan ayağı sakat evlenmedi hiç bir sosyal güvencesi yok 53 yaşında ben ilgileniyorum . Hiç bir şeklde anlaşmıyorar kanuni haklarını istiyorlarmış bir rakama razı gelirli gibi oluyorlar sonra vazgeçiyorlar. Bana bir yol gösterirmisiniz bilemiyorum nekadar doğru 2 sene önce çıkan kanuna göre hakları yok diyorlar mahkemelik malların tamamı annelerin babamla evlenme tarihinden çok önce annemin yaşadığı tarihe ait çok zor durumdayım be ni aydınlatıırsanız sevinirim teşekkürler.

 28. İbrahim Ayaz dedi ki:

  Babamın kafatsında su toplanıyordu ameliyat oldu .Hiç satmıyacağı tarlalarını sattı abime Ev aldı ve diğer parası ile abime veriyor.Elden verdiği için kayıt yok.Kardeşim ve ben ne yapa biliriz.Birde ölen ablamın oğlu saklı miras hakkımızdan birşey kallmayacak.Ben satışı bozdura bilirmiyim.Saygılarımla. Ayaz

 29. hüseyin dedi ki:

  sayin avukat hanim ben 12 yasindayken babam öldüannem öleli 9 yil oldu biz 5 kardesiz iki ablam dedemden kalan ve babamdan kalan miras haklarini vekaletle bana verdiler ben kendi hakimla 3hiseye sahibim ben hisemi satmak istiyorum ne yapa bilirim ben almanyada yasiyorum yardimci olursaniz sevinirim tesekürler

 30. murat dedi ki:

  slm benim dedem in tarlaları kendi üzerine tapulu ve kendisi öldü şu anda sadece torunları hayatta amcam ve eşi öldü halam da öldü sağ olarak annem var benim öğrenmek istedigim amcamın karısının yakınları yani yeğenleri dedemin tarlasında hak sahibi olabilir mi

 31. nefise varol dedi ki:

  babamın yaptığı kazada annem vefat etti karşı taraftan kan parası aldı buparayı ikinci karısıyla yediler bu parayı kardeşimle babamdan geri alabilirmiyiz ayrıca anneannemin anneme hibe ettiği arsaya ev yaptılar babam evi üzerine geçirmiş bu konuda ne yapa biliriz saygilarımla.

 32. nefise varol dedi ki:

  üvey annemiz geşmişi karan lık bunları bizimle paylaşmakta mahzur görmedi bize porno izletip cinsellik konusunda herşeyi konuşuyor ben evlen dim 16 yaşındaki kardeşim için çok endişeliyim velayetini almam benimle yaşamasını sağlamam mümkünmü.aygılarımla not babam bunları hiç önemsemiyor .

 33. aylin kerimoğlu dedi ki:

  Merhaba ,
  Halam vefat etti.
  Halamdan 2 daire kaldı.
  Yoksa eşit olarak mı dağıtılır.
  5 kardeşler ,bu beş kardeşim babaları aynı,fakat bir kardeş ölen halam ile aynı anne-babadan doğma,
  miras paylaşımında onların payları farklı mıdır?
  Bilgi vermenizi rica edebilir miyim

 34. birol dedi ki:

  komsum 2010 yilinda vefat etti tum mirasini bana birakti vasiyet yoluyla
  2010 nisan ayinda vasiyetname acildi okundu ve 2013 yili nisan ayinda onaylandi
  vasiyet birakan kisinin kardesleri var vasiyete itiraz ettiler reddedildi. yargitaya gonderdiler orasida reddetti karar duzeltmesi yaptilar yine reddedildi
  fakat mukerrer olarak surekli itiraz ediyorlar
  merhumun kardeslerinin itiraz sureleri doldumu ayrica sakli pay haklari olmadigindan itiraz haklari varmi
  saygilarimla

 35. yildiz dedi ki:

  Babam ile amcam yurt disinda calismislar, birikimlerini amcamin kayinpederi onlar icin cesmeden denize 0 buyuk zeytinlik aliyor.tapusunu ama kayinpederi kendi ustune yapiyor.babam oldu, amcamin kayinpederide oldun .sorum su.amcam oralik olmuyor.mahkemeye ksdar gitsek birsey degisirmi, bu ara ailede herkes biliyo bu durumu.bu dedigim zeytinlik su anda 6milyon euro deyerinde.

 36. zülal dedi ki:

  abim bir aylık evli ve vefat etti 3 çocuğu var kalan mirasa kadında dahil edilirmi

 37. GÖKMEN dedi ki:

  slm Tuğba hanım benim kız kardeşimin eşi akciğer kanseriydi ölmeden 45 gün önce eniştemin kardeşi nasıl yaptığını bilmediğimiz bir yolla evin tapusunu üzerine geçirmiş kardeşimin elindeki tapu sahteymiş buyıl araştırınca tapunun sahte olduğunu anladım aradan 7 yıl geçmiş ablam bu evden pay alabilirmi almamız için neler yapmamız gerekli yardımcı olursanız size minnettar olurum saygılar gökmen

 38. YILMAZ dedi ki:

  tuba hanım anne annemin kocası ölmüş zamanında kocası öldükden uzun bi zaman sonra eski kocasının kardeşine nikah kıydılar bazı nedenlerden dolayı anne annemin şimdiki koçasıda öldü miras paylaşımı nasıl olur

 39. gülsün dedi ki:

  merhba..annanem vefat etti çocukları rasında tarla bölüşülecek tarlaların tapusu yok annem de vefat ettiği için ben pay sahibi olarak gözüküyorum fakat çalışıyorum farklı illerdeyiz bu tapusu olmayan yerlerin miras palşaşımı nasıl olabilir annanemin evlatları ilginip benim sadece yapıma kalna kısım için imza mı atmam lazım ya da nasıl bi yol izlemem lazım

 40. Gözde dedi ki:

  Merhaba. Annem ikinci evliliğini yapacak. Dedemden kalma evi evlenmeden önce tek çocuğu olan bana hibe etti. Evlendikten sonra ölüm gerçekleşirse eşinin çocuklarının dava açma hakkı var mı? Teşekkürler.

 41. Güngör ÖKSÜZÖMER dedi ki:

  Mhb, ben güngör
  Babamızdan kalan mirası paylaşmış değiliz ortak değerler olup belirlenmiş oranlarla hissemize düşen paraları paylaşmaktayız. Bundan 4 sene önce evli fakat çocuksuz olan kız kardeşimizi kaybettik. Babamızdan kalan bu malde eşi hak sahibi olabilir mi? Olursa % kaçı olur?
  Lütfen

 42. aynur dedi ki:

  merhabalar,
  biz 3 kardeşiz annem babam sağken bütün mal varlığını abimin yani tek çocuğun üzerine geçirdiler . şu an hayatta değiller ve bütün mal varlıkları abimin üzerine bu durumda diğer kardeşler pay alabilmek için nasıl bir yol izlemeli, yada alabilirler mi?
  teşekkürler

 43. TULAY AYAZ dedi ki:

  SLM BENİM SORUM ŞÖYLE DEDEMİN EŞİ ÖLÜYO VE İKİÇİ EVLİLİK YAPIYO DEDMIM MALLARI İKİNCI EŞİ OLMADAN SENELER ÖNCESINDEN VARDI DEDEM ÖLDÜ MİRAS DAVASINI GÖRÜRKEN KADINDA ÖLDÜ ŞİMDİ ONA DÜŞENİ COCUKLARI ALIYO AMA MALI YAPAN İLK KARISINANIN COCUKLARI ONDAN YARARLANMIYO BU HAAKSIZLIK DİİLMİ DAHA 20 25 YAŞLARINDAKINE MİLYARLAR KALIYO KENDI EVLATLARI ANÇAK BABADAN KALANI ALIYO BUNA YÖNELİK DÜZELTMELER VARMI YOKSA KANUN BU ŞEKİLDEMİ YÜRÜR TŞKLR

 44. murat yılmaz dedi ki:

  biz altı kardeşiz babam2002 yılında kendine ev aldı daha sonra 2008 bana evi sağlığında tapuyu benim üzerime yaptı 2012 yılında eşimi kandırıp tehditle 28000 tl kredi çektirdiler ve parayı onlar aldı eşim savcılığa suç duyurusunda bulundu elinde şahit olmadığından savcılık takipsizlik kararı aldı eşim bana yuvamız dağlır diye söylemedi daha sonra bu olayı bir sene sonra duydum eşime banka şu anda icra takibinde eşimden ben 2014 yılında boşandım eşim mahkemede hiç bir para,nafaka,ev ve tazminat istemiyorum dedi çocukların velayetini üzerime aldım babamın üzerime satış yaptığı eve eşimin banka borcundan dolayı eve tapu dan haciz gelirmi çok zor durumdayım şimdiden teşekkür ederim

 45. Alaattin dedi ki:

  Selam Avukat Tuğba hanım benim size bir sorum olacak babımızda vefat etti Annemizde vefat etti benim öğrenmek isteğim şu Annem babamla evlenmeden önce ilk eşinden bir kız çocuğu olmuş sonrasında Annem ilk eşinden ayrıldıktan sonra babamızla evlenmiş ve babam tutmuş bu kız çocuğunu kendi üzerine almış biz annemizden üç öz kardeşiz ama babamın üzerine aldığı annemizin ilk eşinden olduğu çocuk bizim üvey ablamızdır demek isteğim annemizden biz üç öz kardeşiz bu üç kardeşten bir tanesi dağ sendromu yani özürlü sakat annemiz vefat edince üvey ablamız gitmiş dağ sendromu olan öz kardeşimizi almak için vasi davası açmış üvey olan kişi duldur sonrasında bu iş bize intikal etti bizde avukat tutduk halen daha süreç devam ediyor mahkeme süreci demek isteğim bu üvey olan kişi öz kardeşimizi vasisini alabilirmi…sadece bir mahkememiz kaldı son mahkeme hukuk süreci bizden yana olumlu gidiyor..bana bilgi verirtseniz sevinirim hoşçakalın..

 46. ümmühan dedi ki:

  selam:avukat tuğba hanım .2013 de babam öldü.erkek kardeşim benden 4,5 yaş küçük.iki kız bir erkek üç kardeşiz.annem erkek kardeşime fazla düşkündür.babam ölünce anneme siz karışmayın ben bakarım demişti.hatta annem babamın biraz dolarına erkek kardeşime verdi .biz kız kardeşimle hiç ses çıkarmamıştık.ben geçenlerde anneme ziyarete gittiğimde beni annemin evinde yatırmadı.beni annemin evinden küfür ederek kovdu .ben kovulduğumamı yanayım,annem cahildir .annemi kandırarak beni mahkemeyi vermişler .ben anneme dövmüşüm şiddet kullanmışım diye.kesinlikle iftira attı erkek kardeşim anneme parmak mührü bastırmış.ben kendimi nasıl temize çıkaracam ,annemin mallarına şerh koydurabilirmiyim erkek kardeşimi hiç güvenmiyorum. teşekkürler…

 47. Betül Korkmaz dedi ki:

  Merhaba, benim evlenmden önce almış olduğum bir evim var fakat evimin borcunu eşimle evli iken 3 yıl daha beraber ödedik tahmini evim 250000 lira ise 70000 lirasını birlikte ödemişizdir.simdi eger esim vefat ederse esimin ilk evliliğinden olan cocugu bu evden hak iddia edebilir mi? ederse ne kadar olur? satışını isteyebilir mi?

 48. nurcan dedi ki:

  merhaba benim sorunum su esimin babasi olmeden aldigi araziyi kizinin ustune verdi ama biz kendimiz kendi katimizi izni olaraktan atmistik 3 .kata simdi. bizi yaptirdigimiz evden cikartmak istiyorlar yaklasik 10sene oldu bu kati yaptirali sonuc ne olur

 49. Çiğdem dedi ki:

  Merhabalar,
  annemle babam boşanmadılar ancak ayrı yaşıyorlar.Dedemden kalan paylaşımı yapılmamış evi anneannem ve dayım annemin üzerine vermek istiyorlar ancak babamın icralık borçlarından dolayı evin üzerine haciz gelir diye korkuyoruz.Boşanmadıkları için anneme babasından miras kalan ev üzerine babamın borcundan dolayı icra konabilir mi?

 50. Osman dedi ki:

  Avukat tugba hanım benim size bir sorum var annem öleli 5 sene oldu babamda 1 sene önce öldü babam ölmeden birkaç sene önce arsasını bana ve abime ortak tapu yaptırmış ve bize vermiş. Bundan 30 sene önce ölen bir abim daha var, onun 4 çocugu var şimdi bunlar bizden bu arsa için hak talep edebilirler mi ?

 51. baki can dedi ki:

  slm ismim baki 15 yaşındayım dedemin ticari taksi plakası ve evi var babamın üzerine yapmak istemiyor babamın satacağından korkuyor acaba benim üzerime yapabilirmi ?

 52. Medine dedi ki:

  Merhabalar babam hayatta ve biz kızlara hiç mal bırakmadı ne yapmamız gerekiyor lütfen yardımcı olun yani erkeklere bölüştürdü

 53. Gökhan dedi ki:

  Merhaba Tuğba hanım,
  size bir sorum olacaktı cevaplarsanız çok sevinirim.
  Benim annem ve babam 2011 yılında boşandılar. Birde kız kardeşim var bekar. Babam 2011’den sonra 1 ev ve 1 araba satın almış. Bu arada babam 2 ay önce vefat etti. Bu durumda biz iki kardeş olarak yasal mirascı konumuna girermiyiz? Çünkü aldığı ev, araba boşandıktan sonra satın alınmış. Babam ise boşandıktan sonra hiç evlenmemiş.

 54. gökhan dedi ki:

  iyi günler.
  dedem ölmeden 2 oğlunun üzerine arsanın tapusunu yaptırmış. toplam 5 kız ve 2 erkek çocuğu var.ama tapuda amcam ve babamın ismi var.
  şuan halamın çocukları bu arsadan hak istiyorlar. ne yapabilirim.
  onlara hak düşermi bilgi verirseniz. çok memnun olucam.

 55. canan dedi ki:

  babamın dayısı 1962 yılında bekar ve çocuksuz vefat etmiş ancak miras bıraktığını bizler daha yeni öğrendik ve halen sürmekte olan veraset davası açtık ancak bu arada halam vefat etti bildiğim kadarıyla, evlatlığı kanunen bu mirastan yararlanacaktır ancak hayatta olan eşinin bu mirastan yararlanıp yararlanamayacağını bilemiyorum bu konuda bilgi vermeniz mümkünse rica ederim. tesekkurler

 56. ekrem dumlu dedi ki:

  tugba hanım cevablamanızı ıstedıgım bır sorum var kayın pederım ımam nıkahlı esıne oturma ızını verdı ıkı sene sonra ayrıldılar ıkı sene sonra kayın pederım tapuda o evı bana verdı bende bu evı sattım kayın babam 13sene sonra oldu oldukten sonra mahkemeden vasıyet name geldı verasetınde bu evı cocuklarına veya baskasına bırakabılırmı veya mıras bıraksa evı bana satabılırmıydı bu tapuda gozukmezmıydı acıl cevaplarsanız cok sevınırım

 57. yıldız ergen dedi ki:

  merheba ben miras için yazmıyorum benim 16 yaşında bir kız kardeşim var lise üçe gidiyor ben antalyadayım kız kardeşim malatyada babam kız kardeşimi dövüyor okuldanda alacakmış ben kız kardeşimi yanıma ala bilirmiyim babam birşey yapabilirmi cevap yazarsanız sevinirim acil yadanacak gücüm kalmadı

 58. uğur özkan dedi ki:

  Merhaba,biz 3 kardeşiz.babam hayattayken tüm malvarlığını bize verdi.Biz de onun rızasını alarak mallları sattık.ve 4 eşit parçaya bölerek paylaştık.Süren mahkemelerimiz nedeniyle bankaya üçümüzün adına müşterek hesap açarak 50000 Tl yatırdık.Aradan 1 yıl geçti.Bankadaki paranın miktarını öğrenmek istedik.Fakat müşterek hesapta paranın olmadığını söylediler banka yetkilileri, atladım bankaya gittim fakat Banka bilgimiz dışında müşterek hesabı münferit hesaba çevirmiş Bankada bulunan parayı Ağabeyim kendi hesabına geçirmiş Bankanın Genel Müdürlüğüne giderek şikayet dilekçesi verdim .Bu yanlışlığın düzeltilmesini ve paranın müşterek hesaba iadesini istedim.8 aydır inceliyoruz diye bizi oyalıyorlar.lütfen bana yardımcı olur musunuz

 59. Susan james dedi ki:

  Merhaba,
  Bu Susan James, özel bir kredi borç veren kamuoyunu bilgilendirmek için bir mali fırsat herkese açık herhangi bir mali yardıma ihtiyaç olduğunu. % 3 faiz oranı net ve anlaşılır terimler ve bireyler, firmalar ve şirketler koşulları kredi vermek altında biz. E-posta usa bugün: (happyloanlink@outlook.com)

 60. Muammer dedi ki:

  Mirasımı yeğenime bağışlamak istiyorum ağabeyim ve diğer yeğenlerimin itiraz hakları var mı?

 61. mustafa gok dedi ki:

  merhaba dedem kardesrı dört ortak oldukları tarlaların birini babam birini abim satın alarak tapuya ortak oldular aqncak dedemin misarcılarından otuz tanesinden bir ikisi satırmak için mahkemeye vermeyi düşünüyor mahkemeye verirse ne olur bundan babamın mirascıları ve abim etkilenirmi etkilenirse ne olur not …tapular herkese intikal olunmuştur

 62. Ertuğrul dedi ki:

  Merhaba benim babamın %80 şizofren raporu var,Erzincan merkezde özel bakım evinde yaşıyor.Sosyal güvenlik müdür lüğü tarafından özel bakım merkezine yatırılmış.
  Babam çevresinde aile yakınlarından kimse olmadığı icin halamın oğlu yani kuzenim bana bildirmeden ceza sulh mahkemesine vasi olabilmek için dilekçe vermiştir.Babamın üstünde her hangi bir mal varlığı yok.Fakat baba annemin üzerinde tarla ve arsalar var babamın kardeşleri hiç bir şekilde paylaşım yapılmamış.
  KUZEN vasi yayın edilirse babam üzerinde ne gibi haklara sahip olur.
  bilgilendirirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar.

 63. ümran dedi ki:

  eşimin babası hayattayken oğlunun üstüne 1 ev vermek istiyor, 5 kız 5 erkek çoçuklarından erkeklerden 1 i evli ve ev sahibi kızlardan 4 ü evli diğer çocuklar küçük ve bekar eşim babanın üstünden alacağı evden baba vefat ettikten sonra diğer kardeşler yada eşleri hak talep edebiliyor mu? etmemesi için notere gidip diğer kardeşlerden imza mı almak gerekir? Bu arada üstümüze verilecek ev 28 ekim 2014 tarihinden beri ipotekli ücretler ödenmiş sadece dosya masrafı kalmıştır, oda 1 yıl sonra kendiliğinden düşeceği için avukat ödemememizi söylemiştir. Konu hakkında yardımcı olmanızı rica ederim.

 64. arzu ay dedi ki:

  Mrh ,babam emekli sandığından emekliydi öldü,maaşını ben alıyorum,5/6/1997 doğumluyum,ben babamın evini almayı düşünüyorum,iki ablam var,onların hisselerini satın almak istiyorum,ama şu an 18 yaşına haziranda gireceğim,benim evi almam için 18 yaşımı doldurup 19 yaşından günmü almam lazım yoksa ,18 yaşına girmem yeterlimi?Ve evin hisselerini almam için nasıl bir yol izlemem lazım lütfen yardım edin.Bir sorum daha olacak bankalar bana babamın maaşından kredi verirlermi,elli milyon çekmeyi düşünüyorum,lütfen yol gösterin,evi almam için ne evraklar lazım, şimdiden allah razı olsun

 65. hakan dedi ki:

  merhaba dedemden tarla aldim yani satis yaparak para karsiligi dedem öldükten sonra mirascilar itiraz ederse aldigim tarlaya hak talep edebilirlermi eger talep ederlerse ne yapmam gerek kolay gelsin simdiden tsklr

 66. Behlül dedi ki:

  merhaba benim sorum şöyle olacaktı 3 yeğinim var bunların anne ve babası da sağlar ama ayrılar yani boşandılar. şimdi ortada annenin mal varlığı var çocukların anneden hak alma ihtimali var mıdır? yasalarda böyle bir kanun var mıdır? bu arada anne tekrardan evleniyor ve o eşinden de 2 çocuğu var. çocuklar anneden miras istiyorlar, annede ben vermem diyor. çocukların hakkı var mı acaba bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar.

 67. Berk dedi ki:

  Merhaba ben 2. evliliğimi yaptım eşimin bir oğlu var.Bir arabamız var ve eşimin üzerine ruhsatlıydı.Eşim vefat etti varis oğlu olduğu için araba ona mı kalır?

 68. erman dedi ki:

  mrb tugba hanım annemin bir arsası var kardeşleri sag kendi aralarında paylaşım olmuş kardeşler ev yapmış bizede bir yer ayırmışlar ama en kötü yer şimdi biz ev yaptıramıyoruz arsa tapuda bahçe olarak gözüküyor intikal yapılmamış biz ne yapmalıyız acaba şimdiden tşkler cevabınız için

 69. selim yıldız dedi ki:

  merhaba 3 kardeş babadan kalan mirası reddediyor 2. zümrede red ediyor ve tereke hazineye borcuyla intikal ediyor. bir süre sonra mirasını reddettikleri babanın, annesi(ölmüş) yani babaanneden babaya ve torunlara intikal etmeyen bir arsa hissesi olduğu fark ediliyor. bu durumda bu hisse intikal yaptırılırmı üzerlerinde kalırmı redden dolayı hazineyemi intikal eder ? (babaanne babadan önce ölmüş!! Teşekkürler..

 70. Ozcan dedi ki:

  Mrb bi sorum olacak tugba hanim cevaplarsaniz cok sevinirim babam oldu bi arabasi var hala uzerine gorunuyor polis abim kullaniyordu abimde babamdan sonra gecen ay vefat etti arabayida abimin esi bana sormadan alip goturdu ama araba hala babamin uzerine gelinin miras hakki varmi arabayi nasil geri alabilirim davami acayim sikayetmi edeyim yardimci olurmusunuz

 71. vm dedi ki:

  Merhaba
  Esimin önceki e liliginden bir oglu var. Bizim birlikte cocuklarimiz yok.
  Esim calismiyor. Benim kazandigim parayla bir daire aldik. Tapu esimin üzerine. Esimi ogluna miras hakki dogarmi?
  Cevaplarsaniz sevinirim.

 72. zafer dedi ki:

  merhaba tugba hnm bır sorum olacktı cevaplarsanız sevınırım babam olmeden once abıme sehır ıcı otobus aldı hattıyla bırlıkte ve abımın yzerıne yaptı babam dort sene once vefet ettı sımdı ben bu arabadan hak alabılırmıyım saygılar

 73. Tulay White dedi ki:

  Selam Tuba Hnm.
  babam takr. 7-8 sene once ticari otosunu satip, parasini bankaya annemle ortak hesaba yatirdi. 2013 senesinde babam kalp ameliyati oldu, ve ameliyattan bir kac ay sonra, annemle ortak olan banka hesabini kapatip, kalan paranin tamamini anneme verdi. Annem bu parayi kendi adina hesap acip, bankaya yatirdi. Temmuz 2015 de babam vefat etti. Bankada annemin uzerine olan o paradan biz cocuklari (5 cocuk) pay alabiliyormuyuz?

 74. narhanim dedi ki:

  Slm tuba hanım babam rahmetli olalı 11 yıl oldu 4 kardesiz evi mutahite verdik 6 daire 10000 tl para verdi bina bitmeden annemde vefat etti şimdi herkes 1 er daire aldı bu 10 ar binleride 18 ay kiraları da hepsini ablamın kocası aldı annemden kalan 2 evide abim aldı sana mal para yok diyo bende hakkımı alamıyorum hakkımı eşime satabilirim yim acaba yoksa hakkımı alamayacağım

 75. blessing credit dedi ki:

  Bu teminat ve mal olmadan kredi alır? daha ucuz faiz oranına sahip bir finansal borç ister misin? Eğer öyleyse daha fazla bilgi için e-posta ile temasa geçin. e-mail: blessingloan105@hotmail.com

 76. altan dedi ki:

  slm babam sag iken benim yasimin tutmamamasi nedeniyle mahkeme karari ile resit olana kadar annemin uzerine resit olduktan sonra benim uzerime dairesinin birini bana hibe etmistir.diger iki erkek kardesim de satis yoluyla birer dairesini aldilar ve baskasina sattilar,simdi babamin uzerine iki daire daha var babam vefat edeli 16 yil oldu sayet su an kardeslerim dava acarsa benim yerimi boza bilirler mi.cevaplarsaniz cok sevinirim simdiden tesekkur ederim,,

 77. hakan duzgun dedi ki:

  slm tuba hanım 2 sorumu cevaplarsanız memnun olurum tsklr

  1.konu su rahmetli babam olmeden once kendısıne aıt evın 1 ını ben olene kadar benım ben oldukten sonra kızım emınenın dıye tapuda serh yaptırmıs ben bu evden mahkemeye dava acıp hakkımı ısteyebılırmıyım
  2.konu ortak mırascısı oldugumuz 1 evın kırasını 2009 yılından berı kardesım alıyor ıstedım vermıyor sımdı gerıye donuk 7 yılın kıradan olan hakkımı almak ıcın alabılırmıyım tesekkurler

 78. halit eliaçık dedi ki:

  çevap vermediniz tuba hanım cevabınızı bekliyorum 4 gözle saygılar

 79. tugay dedi ki:

  meraba, Anneannem ölmeden önce bütün arazilerini dayımın oğlunun üzerine yani torununa tapu etmiş,, suan annem ve teyzelerim annelerinin bu haksız tapu devrine karşı dayımın oğlundan hak talep edebilirler mi? Dava yolu açık mı?..teşekkürler

 80. ahmet dedi ki:

  Babam 2000 yılında kendi üzerine kayıtlı bir ev aldı. Annemde 2006 yılında vefat etti ve babamda 2010 yılında tekrar evlendi. evlendiği eşinin de çocuğu yok, vefat eden anneminde iki çocuğu var. Babamda 2016 yılında vefat etmiştir. eğer ki üvey annede vefat etmesi halinde bu mal varlığı dağılımı nasıl olur. üvey annenin kardeşlerine ve yeğenlerine herhangi bir pay düşer mi acaba

 81. Merakli dedi ki:

  Eşim 9kardes bunların 3erkek kızlar noterde haklarını kardeşlerine devrettiler az bir para karşılığında ama şimdi pismanlar bozdurmak istiyorlar bozulabilir anne ve baba öldü bu durumda ne yapilabilir

Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home