MİYOKARDİT

MİYOKARDİTMİYOKARDİT

Miyorakdit enfeksiyon kökenli kalp kası (miyokart) hastalıklan için kullanı­lan ^erimdir. Ama kalp kasnıdaki her bozukluk miyokardit değildir. Her en­feksiyon kalp kasını etkileyebilir, ama miyokarditten söz edilebilmesi İçin ilti­habın kalp kasına yerleşmesi ve kalple ilgili belirtilerin bütün Öbür belirtileri geride bırakması gerekir.

BELİRTİLERİ

Miyokardit belirtileri kalp kasının çalış­masındaki bozukluk sonucunda ortaya çıkar. Kalp kasında iltihap gelişmesi kalbin kasılma gücünü azaltır. Bunun sonucunda kalp her kasılmada aorta da­ha az kan pompalayabilir; atardamar basıncı düşer ve dokulara daha az oksi­jen gider. Bu güç kaybım dengelemek üzere kalp aorta pompaladığı kan mik­tarını artırmak için daha hızlı çalışma­ya, yani daha sık aralıklarla kasılmaya başlar ve dakikadaki kalp atım sayısı (nabız) yükselir. Hastanın ateşi yüksel­meden kalp atımları hızlanırsa (taşikar-di) bu bir miyokardit belirtisi olabilir. Taşikardiyle birlikte çarpıntı, yani kalp atışlarının hasta tarafından hissedilmesi ve kalp ritminde düzensizlik görülebi­lir. Göğsün kalp bölgesinde ağrı, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi kalp yet­mezliğine bağlı yakınmalar miyokardi-tin öbür belirtileridir. Kalp kasınm ilti­haplanma sonucunda hasar görmesine bağlı olarak kasdokusu genişler, işlevi azalır ve sonunda kalp yetmezliği geli­şir. Kalp yetmezliğinde akciğerlere ve dokulara yeterince kan pompalanama-dığmdan kandaki ve dolayısıyla doku­lardaki oksijen düzeyi düşer. Kalp atım sayısının artması gibi solunum ritminin hızlanması da oksijen azlığım giderme­ye yönelik bir dengeleme mekanizması­dır. Oksijen düzeyinin düşmesi nede­niyle dokular kandan daha fazla oksijen çektiğinde kanda indirgenmiş hemoglo­bin miktarı artar. Buna bağlı olarak Özellikle ayak ve el parmaklan gibi uç bölgelerdeki deride morarma belirir. Hasta güç (efor) gerektiren işler yapar­ken çabuk yorulur, çalışma gücü azalır. Kalp kasının işlevini daha fazla yitir­mesi durumunda dengeleme mekanizmalan yetersiz kalır ve belirtiler ağırla-şarak hastanın günlük etkinliklerini iyi­ce sınırlar. Belirgin bir kalp yetmezli­ğinde özellikle gece başlayan ani solu­num güçlüğü, öksürük nöbetleri, nabız düzensizliği gibi belirtilerin yanı sıra dokularda sıvı tutulmasına bağlı ödem de görülür.

NEDENLERİ

Miyokardit vücudun çeşitli bölgelerin­deki iltihabın kalp kasma ulaşarak bura­da yerleşmesi sonucunda gelişen bir ra­hatsızlıktır. Enfeksiyon kökenli birçok hastalık, örneğin Coxsackie ve grip vi­rüslerinin yol açtığı enfeksiyonlar, dif­teri toksini, kızıl, akut ateşli romatizma, toksoplazmoz, trişinoz, Chagas hastalı­ğı, riketsiya bakterilerine bağlı hastalık­lar, AİDS gibi enfeksiyonlar miyokardi­te neden olabilir. Alerjik hastalıklar, bağdokusu hastalıkları, bazı zehirli kim­yasal maddeler ve radyasyon da miyo­kardite yol açabilir. Miyokardit ayrıca kalıtsal tipte ilerleyici bir kas hastalığı olan miyasteniye bağlı olarak gelişebi­lir. Hiçbir nedene bağlanamayan miyo-karditler de vardır.

Enfeksiyon etkenleri üç temel meka­nizmayla miyokardite neden olur: Etke­nin doğrudan doğruya kalp kasına yer­leşmesi, difteride olduğu gibi enfeksi­yon etkeninin salgıladığı toksinlerin kan dolaşımıyla kalbe ulaşarak kalp ka­sım yıkıma uğratması ve romatizmal ateşte olduğu gibi hastalık” yapıcı bakte­rilerin toksinlerin varlığında vücudun kendi dokularına karşı geliştirdiği özbağışıklık tepkisi.

TANI

Kalp seslerinin dinlenmesi, EKG’de çe­şitli değişikliklerin saptanması ve kalp yetmezliğine bağlı klinik belirtilerin de­ğerlendirilmesi sonucunda miyokardit tanısı konabilir. Miyokardite özgü tipik EKG değişiklikleri yoktur, ama EKG incelemesinde ntim bozuklukları, ileti kusurları ve çeşitli EKG değişiklikleri miyokarditi düşündürür. Aynca kalp fil­minde kalpte büyüme, akciğerlerde sıvı birikimine bağlı dolgunluk gibi bulgu­lar görülebilir.

TEDAVİ

Miyokardit A grubu beta hemolıtik streptokokların yol açtığı akut romatiz­mal ateşin önemli bir komplikasyonu olduğundan akut romatizmal ateşe ne­den olabilen diş çürükleri ve bademcik iltihabı gibi durumlar hiç gecikmeden tedavi edilmelidir. Eskiden sık sık mi­yokardite yol açan difteri, günümüzde aşılamayla büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.

Miyokardit tedavisinde kalbin yü­künü azaltmak amacıyla hastanın ke­sin olarak dinlenmesi, dengeli beslen­mesi, yorgunluk ve gerilimlerden ka­çınması çok önemlidir. Kalbi yorma­mak için sık sık ve az miktarlarda ye­mek yenmelidir. Kalp yetmezliği gelişen hastalara kalp kasım güçlendirici ve idrar söktürücü ilaçlar verilir. Vü­cuttaki fazla su ve tuzun atılması kal­bin yükünü hafifletir. Tedavide kalp ritmini düzenleyici ilaçlardan da ya­rarlanılabilir.

Miyokarditli hastaların çoğu tam olarak iyileşir. Küçük bir bölümünde ise kalp kasının genişlemesi nedeniyle uzun bir sessizlik döneminden sonra kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati) ortaya çıkar.

MİYOKARDİT Kategoriler: Genel MİYOKARDİT  Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz.
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home